-

Tokyo, Japan

PopSpring - Makuhari Messe

The 7/27 Tour - PopSpring 2017

Kobe, Japan

Kobe World Hall

The 7/27 Tour - PopSpring 2017

Shenzhen, China

Shenzhen Bay Sports Centre

The 7/27 Tour

Hong Kong, PROC

Asia World Expo

The 7/27 Tour

Taipei, Taiwan

NTU Stadium

The 7/27 Tour

Manila, Philippines

MOA Arena

The 7/27 Tour

Kuala Lumpur, Malaysia

Sunway Lagoon

The 7/27 Tour

Singapore, Singapore

Star Theatre

The 7/27 Tour

Vienna, VA

Wolf Trap

Live at Wolf Trap